Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จรรยาบรรณบุคลากร

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2549

 
คำชี้แจง
    จากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2549 ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมอาจารย
     ข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2549 และสภาคณาจารย์
     ข้าราชการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เพื่อให้การปฏิบัติตามจรรยาบรรณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และมีความชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรมจึงได้ จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2549 โดยแจกแจง เป็นรายข้อ เพื่อสะดวกต่อการศึกษาและทำความเข้าใจดังนี้
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences