Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จรรยาบรรณบุคลากร
จรรยาบรรณต่อตนเอง
- พึงเป็นผู้ประพฤติตนมีศีลธรรมอันดี เหมาะสมกับวิชาชีพ
- พึงปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น สังคมและประเทศชาติ
- พึงมีความมุ่งมั่น คิดค้น สร้าง รักษา ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของตนในทางที่ชอบ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- พึงเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
- พึงเป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 
มีแนวปฏิบัติดังนี้
- ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี
- มีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานเต็มที่ไม่ทิ้งงานกลางคัน
- เอาใจใส่ ห่วงใย อาทรและเกื้อกูลต่อผู้อื่น
- เป็นผู้ชี้นำการในการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคม
- ชี้นำและรับผิดชอบต่อความเสื่อมและความเจริญของสังคม
- พึงรับใช้สังคมด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐาน
- เป็นผู้มีจิตสำนึก ติดตามเฝ้าระวังสังคมอยู่ตลอดเวลา
- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
- พึงเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่น
- พึงเผยแพร่องค์ความรู้ต่อชุมชนและท้องถิ่น
- พึงรับใช้ชุมชนและท้องถิ่นด้วยการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
- พึงจัดการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
- ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีในท้องถิ่น
- พึงปฏิบัติตนเพื่อเป็นตัวอย่างที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
- ตระหนักถึงพันธกิจในการทำวิจัยตามที่ตามข้อตกลงที่ทำไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุน การวิจัยและต่อหน่วยงานต้อนสังกัด
- มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย
- ต้องเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
- พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยขน์ในทางที่สร้างสรรค์
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences