Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จรรยาบรรณบุคลากร
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
- พึงยึดมั่นและปฏิบัติตามปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธาน วัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
- พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และกระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ โดยมิชอบ
- พึงมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
พึงร่วมสร้างและรักษา ชื่อเสียงและประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 
มีแนวปฏิบัติดังนี้
> เข้าใจพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธาน วัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
> ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมทางวิชาการและการจัดการ
> ไม่แสวงหาผลประโยชน์ จากผลงานที่เป็นของผู้อื่นหรือที่เป็นเจ้าของร่วมกันมาเป็นของตน
> ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์แก่ตนโดยมิชอบ
> ส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
> เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ในหมู่นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
> รักษาชื่อเสียงและประโยชน์ของมหาวิทยาลัยไม่พึงใช้ชื่อและทรัพยากรของ มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อหมู่คณะโดยมิชอบ
> มีส่วนร่วมและเสียสละในการพัฒนามหาวิทยาลัย
> เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงมหาวิทยาลัยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences