Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จรรยาบรรณบุคลากร
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ไต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
- พึงดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งด้านบทบาทหน้าทีการงาน และการ ดำเนินวิถีส่วนตน
- พึงมีความอิสระทางความคิดด้านวิชาการที่สร้างสรรค์ รับผิดชอบการเสนอความคิด และปฏิบัติตน อย่างเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- พึงดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัด คุ้มค่า
 
มีแนวปฏิบัติดังนี้
- ส่งเริมและผดุงเกียรติแห่งความเป็นอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- ส่งเสริมความก้าวหน้าซึ่งกันและกันด้วยเหตุผลและความเอื้ออาทร
- ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อาจารย์และบทบาทหน้าที่การงาน
- พูดจาสุภาพ สร้างสรรค์ โดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่ศิษย์และสังคม
- พึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของคนทั่วไป
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- ไม่ยกตนข่มท่าน ให้เกียรติ ให้ความนับถือเพื่อนร่วมงานทั้งสายวิชาการและสายสนับ สนุนวิชาการ
- พึงช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในทางสร้างสรรค์
- รักษาและแสวงหามิตรภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมอาชีพ
- ยกย่องและนับถือผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมอาชีพทุกระดับที่มีความรู้ความสามารถและความ ประพฤติดี
- ใช้ทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ดูแลและพิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เปรียบเสมือนผลประโยชน์ของตน
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences