Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จรรยาบรรณบุคลากร
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
- พึงพัฒนาตนให้มีความสามารถและได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
- อาจารย์พึงรับผิดชอบ ตั้งใจ เอาใจใส่การสอนและพัฒนาศิษย์ให้รู้จริง ทำได้จริง และ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
- อาจารย์พึงสอนและพัฒนาศิษย์อย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติต่อศิษย์ด้วยความ เมตตากรุณา และเป็นธรรม
 
มีแนวปฏิบัติดังนี้
- เปิดใจกว้างเพื่อพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- มุ่งมั่นพัฒนาศาสตร์ของตนอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
- ใฝ่รู้ ติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการศึกษาต่อเนื่อง ตลอดชีวิต
- ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองและงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่เสมอ
- สอนเพื่อพัฒนาศิษย์อย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ
- วางแผนเตรียมการสอนล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ
- พัฒนาเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและวิธีการสอนให้แปลกใหม่อยู่เสมอ แล้วนำมาใช้ใน การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน
- สอนศิษย์โดยไม่ปิดบัง และสอนศิษย์โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
จรรยาบรรณต่อตนเอง
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences