Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
 ตราสัญลักษณ์ :
       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานพระราชลัญจกร ประจำ พระองค์ รัชกาลที่ 9 ให้เป็น ตราสัญลักษณ์ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีลักษณะเป็นรูปไข่ วงในคือ พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบตัวจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออก โดยรอบเหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร เจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ ในแผ่นดินวงนอก เป็นชื่อสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 
สีของตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยสีต่าง ๆ จำนวน 5 สี ดังต่อไปนี้
สีน้ำเงิน
แทนค่า
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม
"มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
สีเขียว
แทนค่า
แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง
แทนค่า
ความเจริญรุ่งเรื่องทางภูมิปัญญา
สีส้ม
แทนค่า
ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 40 แห่ง
สีขาว
แทนค่า
ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
 
 ดอกไม้ประจำคณะ :
ชื่อทั่วไป :
ดอกพะยอม
ชื่อสามัญ : Shorea white Meranti
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea talura Roxb.
ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE
ชื่อพื้นเมือง : กะยอม (เชียงใหม่), ขะยอม (ลาว), ขะยอมดง พะยอมดง
  (ภาคเหนือ), แคน (ลาว), เชียง เซี่ยว (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่),
  พะยอม (ภาคกลาง), พะยอมทอง (สุราษฎร์ธานี, ปราจีนบุรี),
  ยางหยวก (น่าน)
 
 สีประจำคณะ :
สีขาว
สีประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences