Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
ชื่อ-สกุล : ดร.พิษณุ เข็มพิลา
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชานาฎศิลป์และการละคร
การศึกษา : ค.บ.(นาฎศิลป์), ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา : เน้นมนุษยศาสตร์), ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
โทรศัพท์ : 210, มือถือ 09-6459-7829
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : อ.พิราภรณ์ พันธุ์มณี
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
การศึกษา : ค.บ.(นาฎศิลป์), ค.ม.(บริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ : 208, มือถือ 09-2236-3888
อีเมล์ : goi99999@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.อนุชิต สีโมรส
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.บ.(นาฏศิลป์และการละคร), ศศ.ม.(การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น)
โทรศัพท์ : 207, มือถือ 09-3070-8735
อีเมล์ : ice_prince25@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.สุนิศา โพธิแสนสุข
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(นาฏศิลป์การละคร), ศศ.ม.(ศิลปะการแสดง)
โทรศัพท์ : 210, มือถือ 06-1850-1556
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : อ.พิมพ์วลัญช์ พลหงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศป.บ.(นาฏยศิลป์), ศศ.ม.(การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์)
โทรศัพท์ : 210, มือถือ 08-2915-6945
อีเมล์ : pimwalan1707@gmail.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences