Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
ชื่อ-สกุล : อ.ผุสดี กิจบุญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
การศึกษา : ศษ.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา), วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)
โทรศัพท์ : 106, 139, มือถือ 08-9744-2130
อีเมล์ : amm1904ku@yahoo.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ทะนงศักดิ์ ปัดสินธุ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ศษ.บ.(เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา), วท.ม.(การวางแผนสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน)
โทรศัพท์ : 139, มือถือ 09-8662-2575
อีเมล์ : mathed@hotmail.co.th
 
ชื่อ-สกุล : อ.ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : วศ.บ.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์ : 139, มือถือ 08-6782-0770
อีเมล์ : dissayapong@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.นฤมล กางเกตุ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษา), ศศ.ม.(โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
โทรศัพท์ : 139, มือถือ 08-1051-1658
อีเมล์ : kangked@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ปวีนา ภูมิแดนดิน (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), ศษ.ม.(สิ่งแวดล้อมศึกษา)
โทรศัพท์ : 139, มือถือ 08-6795-5156
อีเมล์ : koi_pd@hotmail.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences