Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส - ภาษาญี่ปุ่น
ชื่อ-สกุล : อ.ชูชีพ บัวขาว
ตำแหน่ง : อาจารย์ / หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส - ภาษาญี่ปุ่น
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), อ.ม.(ภาษาฝรั่งเศสสู่โลกธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 105, มือถือ 09-4789-4691
อีเมล์ : choosheep-b@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.อนุวัต ชัยเกียรติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ผู้ช่วยอธิการบดี
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาฝรั่งเศส), ศศ.ม.(การสอนภาษาฝรั่งเศส), ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
โทรศัพท์ : 105, มือถือ 08-6850-8824
อีเมล์ : anuwatc@yahoo.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences