Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.วาริธ ราศรี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การศึกษา : ศศ.บ.(การปกครอง), ร.ม.(การเมืองและการปกครอง), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทรศัพท์ : 164, มือถือ 08-1765-2736
อีเมล์ : warit_cmu@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : กศ.บ.(ภูมิศาสตร์), ศษ.ม.(ประชากรศึกษา), ศศ.ด.(ประชากรศึกษา)
โทรศัพท์ : 156, มือถือ 09-3868-7369
อีเมล์ : rungsonsing@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.นุจรี ใจประนบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน), ร.ม.(รัฐศาสตร์), ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
โทรศัพท์ : 106, 164, มือถือ 09-1060-8398
อีเมล์ : moonoy@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.บัญชา พุฒิวนากุล (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน), ร.ม.(การเมืองและการปกครอง), ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทรศัพท์ : 164, มือถือ 06-3165-4929
อีเมล์ : bhutwanakul@yahoo.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์), ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
โทรศัพท์ : 164, มือถือ 08-1877-7673
อีเมล์ : dr.dan2012@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ศรัณยา อัตถากร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชนเมือง), รอ.ม.(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
โทรศัพท์ : 164, มือถือ 06-3304-9649
อีเมล์ : aaaom@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.นิภาภรณ์ จงวุฒิเวศย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), ร.ม. (รัฐศาสตร์ แขนงการพัฒนาชุมชน), ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมศึกษา), ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค)
โทรศัพท์ : 164, มือถือ 08-1592-2419
อีเมล์ : nipapornjong@gmail.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences