Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
บุคลากร สังกัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.บุญคง สีเสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ / รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี
การศึกษา : ศษ.บ.(จิตรกรรมสากล), ศป.ม.(ทัศนศิลป์)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 08-1499-3415
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ จันบัวลา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
การศึกษา : วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 080-4002353
อีเมล์ : kittisak_chan@hotmail.co.th
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวชลรดา วัฒนานุสสรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 405, มือถือ 08-5014-3405
อีเมล์ : snowwhite_lady86@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวทิฆัมพร เทพาศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
การศึกษา : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 09-6562-4532
อีเมล์ : mean9thephasak@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นางประภาวี อัคฮาดศรี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติการ
การศึกษา : ค.บ.(ประถมศึกษา)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 08-9944-8979, 09-1056-9640
อีเมล์ : akkhahadsri_rmu@hotmail.co.th
 
ชื่อ-สกุล : นางมะลิวรรณ์ คงเจริญ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 105, มือถือ 06-2229-5340
อีเมล์ : mail_8745@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวละอองดาว ภูสำรอง (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
การศึกษา : ร.บ.(บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ), รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 09-8995-3282
อีเมล์ : daw_hugo@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลพร บุญปัญญา (พนักงานราชการ : สายสนับสนุน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
การศึกษา : บช.บ.(บัญชี)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 06-2228-2359
อีเมล์ : nun_ac489@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรนุช พิริยสิงห์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายสนับสนุน)
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
การศึกษา : บธ.บ.(การจัดการทั่วไป), บธ.ม.(การจัดการการตลาด)
โทรศัพท์ :

100, 103, มือถือ 06-3935-6654

อีเมล์ : aann_or@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉริยา ชาติวงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
การศึกษา : น.บ.(นิติศาสตร์)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 06-3798-9156, 06-3497-8961
อีเมล์ : utchariya1988@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : นายภาณุกรณ์ อุปแสน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
การศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 09-1063-2826
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : นายทวนทอง ทองสมบูรณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 4
การศึกษา : วท.บ.(เกษตร)
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 08-3145-9801
อีเมล์ : tountong_thong@rmu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : นางวิภาวรรณ บุญหล้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 36
การศึกษา : ป.6
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 08-6816-6286, 09-6048-5084
อีเมล์ : weelawan_boon@rmu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : นางสุพัฒน์ นรินยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 14
การศึกษา : ม.3
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 08-4703-9752
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : นายพุทธินันท์ นวกะกุล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 36
การศึกษา : ม.6
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ 09-7954-4734
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : นายกลวัฒน์ หวานอารมณ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าประจำอาคาร 3
การศึกษา : -
โทรศัพท์ : 100, 103, มือถือ -
อีเมล์ : -
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences