Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ-สกุล : อ.สุดารัตน์ มาศวรรณา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 08-9794-8480
อีเมล์ : hying9430916@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย), กศ.ด.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 08-4518-6972
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : รศ.กฤษฎา ศรีธรรมา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 202, มือถือ 08-7857-0705
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : อ.จำรัส สุขแป
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ.(บาลี-สันสกฤต), ศศ.ม.(สันสกฤต)
โทรศัพท์ : 202, มือถือ 08-5077-1874
อีเมล์ : chamrat14@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ธนพล เอกพจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 09-6324-2498
อีเมล์ : matomtuk@hotmail.com , dhanaphon@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.วินัย แสงกล้า (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
โทรศัพท์ : 202, มือถือ 08-1669-9409
อีเมล์ : vinaiyaso@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร อ่อนเหลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาลาว)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 09-9493-5441
อีเมล์ : thainy14@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.สุมาลี พลขุนทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 08-8959-1415
อีเมล์ : kookkik_kb@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.อัษฎาวุธ ไสยรส
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 08-2858-1141
อีเมล์ : atsadawut_s@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.กฤต โสดาลี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 203, 204, มือถือ 06-2196-4396
อีเมล์ : -
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences