Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษา : ศศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1 ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย : เน้นวรรณคดีไทย), ค.อ.ด.(วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
โทรศัพท์ : 411, มือถือ 08-7754-4554
อีเมล์ : chompurmu@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.พยงค์ มูลวาปี
ตำแหน่ง : อาจารย์/ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ศิลปวัฒนธรรม และชุมชนสัมพันธ์
การศึกษา : ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน), ศศ.ม.(ไทยศึกษา), ศศ.ด.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 411, มือถือ 08-1447-1628, 09-5197-1271
อีเมล์ : payong2003@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.รตนดา อาจวิชัย (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย : เน้นวรรณคดี)
โทรศัพท์ : 103, 411, มือถือ 08-3415-1422
อีเมล์ : ornkum_r@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.วิมล เขตตะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(จารึกภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 411, มือถือ 08-3108-1666
อีเมล์ : wimol_k@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ปรัชญ์ วีสเพ็ญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 411, มือถือ 08-0591-0606
อีเมล์ : ...@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.มิ่งมนัสชน จังหาร (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 411, มือถือ 08-5028-2102
อีเมล์ : fakeroom@hotmail.com, mingmanuschon@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.บรรจง บุรินประโคน
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 411, มือถือ 08-9823-1638
อีเมล์ : sainamsailom@gmail.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ์สารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences