Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
นโยบาย 8 ด้าน
ด้านการผลิตบัณฑิต :
  1. ส่งเสริม ประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดงาน และให้ได้มาตรฐานของชาติ และของอาเซียน
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาผลงานวิชาการ และศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการไปศึกษาดุงาน ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ

  4. พัฒนาสื่อการสอน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้เพียงพอและมีคุณภาพ

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยึดหยุ่นโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบันและชุมชนภายนอก
  6. พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
 
ด้านการพัฒนานักศึกษา์ :
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ปรับปรุงระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยร่วมมือกับผู้ประกอบการในรูปแบบสหกิจศึกษา ทุกหลักสูตร
  3. ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
  4. จัดให้มีระบบการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการสำหรับนักศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน
  5. พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือกับศิษย์เก่าเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการในสาขาต่างๆ
 
ด้านงานวิจัย และงานสร้างสรรค์์ :
  1. สร้างความตระหนัก ส่งเสริม กระตุ้น บูรณาการการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ กับศิลปะและวัฒนธรรมและบูรณาการข้ามศาสตร์ระหว่างมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการนำเสนอผลงานและการนำประโยชน์ของการวิจัยมาใช้ การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
  3. สร้างเครือข่ายการวิจัยทางภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และสาขาอื่นๆ
 
ด้านการบริการทางวิชาการ :
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  3. สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข้งของชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน
 
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม :
  1. ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ
  2. ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
  3. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
 
ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ การเงินและงบประมาณ พัฒนาระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ :
  1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง
  3. ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  4. ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่สาธารณชน
  5. พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  6. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้รวมทั้งมีการจัดทำงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจ ทุกพันธกิจและมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีระบบ
 
ด้านการประกันคุณภาพ :
  1. ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษาของคณะ โดยเน้นให้หลักสูตรสาขาวิชา มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
  2. ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนระบบ
  3. กำหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและถือเป็นภารกิจที่สำคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  4. ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  5. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  6. เสริมสร้างขวัญกำลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้คุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติดี (Good Practice) และใช้กลไกการจัดการความรู้ (Knowledge Management) บูรณาการเข้ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและนำไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 
ด้านการบริหารองค์กร 3 ดี (3D) :
  1. พัฒนาคณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ด้านได้แก่ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้านและการส่งเสริมภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด
  2. ส่งเสริมให้คณาจารย์มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานตามนโยบาย 3 ดี ได้อย่างมีคุณภาพ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย 3 ดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences