Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
อำนาจ หน้าที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาคณบดี ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไข
ตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 3 ฉบับ ฉบับแรกปี พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2551 และฉบับที่ 3
ปี พ.ศ. 2555

 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. อำนาจและหน้าที่ตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ที่อธิการบดีมอบอำนาจ
    สั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติการ หรือการดำเนินการอื่นใด โดยทำเป็นหนังสือให้คณบดีปฏิบัติราชการแทน
    อธิการบดี

2. อำนาจและหน้าที่อื่นตามกฏ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคำสั่งที่ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณบดี

3. การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 คือ
    ให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้
    เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วม
    ในการจัด การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุ
    ประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
    ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

4. ดำเนินการให้บรรลุตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
5. ดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6. ดำเนินงานตามภารกิจเฉพาะอื่น ๆ ซึ่งชอบด้วยกฏหมายที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจตามกฏหมายกำหนดมอบหมาย
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณบดี
    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร (รองคณบดี)
    คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
    แบบประเมิน
     + การบริหารงานผู้บริหาร
    อำนาจ หน้าที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กบค.
    อำนาจ หน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กปค.
    แบบประเมิน
     + การปฏิบัติงานคณะกรรมการ กปค.
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences