Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
อำนาจ หน้าที่คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2558 และตามความในข้อ 4 และข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558

 

คณกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอำนาจและหน้าที่ตามความข้อที่ 10 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558 ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและแผนงานของคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ

2. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ปรับปรุงที่เปิดสอนในคณะ เพื่อเสนอต่อสภา
    วิชาการ
3. จัดให้มีการประเมินผล และควบคุมมาตรฐานการศึกษา
4. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาแต่ละรายวิชาของนักศึกษาในคณะ
5. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
6. พิจารณารับรองการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในคณะเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ
7. พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาในคณะที่สำเร็จการศึกษาและที่มีผลการเรียนดีต่อสภาวิชาการ เพื่ออนุมัติให้เกียรติบัตรแก่
    นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี
8. พิจารณางบประมาณของคณะ เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย

9. พิจารณาจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแก่คณาจารย์และนักศึกษาในคณะ

10. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผลการเรียนของนักศึกษาในคณะ
11. พิจารณาออกข้อบังคับและประกาศภายในคณะตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
12. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ
      คณะกรรมการ
13. ให้ความเห็นชอบในการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
14. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบการอนุญาตให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

15. พิจารณาอนุมัติและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนการบริการวิชาการประจำปีของคณะ

16. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนา
      คุณภาพการศึกษาของคณะ
17. ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่คณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณบดี
    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร (รองคณบดี)
    คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
    แบบประเมิน
     + การบริหารงานผู้บริหาร
    อำนาจ หน้าที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กบค.
    อำนาจ หน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กปค.
    แบบประเมิน
     + การปฏิบัติงานคณะกรรมการ กปค.
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences