Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
งานแผน / งานประกันคุณภาพ
 
แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ปี (2560–2564)

 

 

 
แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
แผนพัฒนาบุคลากร

 

 

 

 
แผนการจัดการความรู้

 

 

 

 

 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 2557

 

 

 

 

 
รายงานประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนิน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกันคุณภาพ
 

รายงานการประเมิน
ตนเอง ปี 2553

ประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน
ปี 2551-2553

 
 ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประมวลภาพ กิจกรรม
4 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2563 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563  ดูภาพ..
 
 ดูภาพทั้งหมด ..
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    แผนฯ ปี 2551
    แผนฯ ปี 2552
    แผนฯ ปี 2553
แผนการจัดการความรู้ KM
    แผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีการ ศึกษา 2561
    แผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีการ ศึกษา 2560
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA KM
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA KM 2560
    การบูรณาการความรู้นอกห้องเรียน
บทเรียน KM วิจัย
    บทเรียน KM วิจัยจากบุคคลต้นแบบ
แผนปฏิบัติการประจำปี
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2551
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2553
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2554
     + รายงานแผนปฏิบัติการ
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
     + กลุ่มวิชา
     + ส่วนกลาง
     + หลักสูตร
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
การประกันคุณภาพการศึกษา
    นโยบาย
    ปฏิทินกิจกรรม
     + ปฏิทินการดำเนินงาน 2556
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
     + คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพ
     + คู่มือหลักสูตร
    กรอบการดำเนินงาน
     + กรอบการดำเนินงานประกัน คุณภาพ การศึกษาภายใน 2555
     + กรอบการดำเนินงานประกัน คุณภาพ การศึกษาหลักสูตร 2555
    การประเมินตนเอง
    การประเมินตนเอง ปี 2551
   ารประเมินตนเอง ปี 2552
    การประเมินตนเอง ปี 2553
     + ส่วนที่ 1
     + ส่วนที่ 2
     + ส่วนที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2552
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2553
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2554
     + รายงานผล ปี54
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560
แผนระยะ 5 ปี
    แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2550-2554)
    แผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 5 ปี (2555-2559)
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการ ศึกษา
คู่มือ (เอกสารต่างๆ)
    รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2562
    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 หน่วยงานวิชาการ

    แบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน(CAR) ระดับหลัก สูตร ปีการศึกษา 2562

    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562

    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562

    แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
    แบบฟอร์มเตรียมประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560
    ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ (สายวิชาการ) ป.มรม.-1 ปี 60-64
    แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผล การปฏิบัติราชการ (ป.มรม.1)
    แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559
    คู่มือแนวทางการกรอก CHE QA Online
    คู่มือวางแผนอัตรากำลัง/แบบฟอร์ม
    แบบฟอร์มโครงการกองนโยบายฯ
    คู่มือการใช้งานระบบ CHEQA 3D
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences