ลำดับ ปีงบประมาณ ชื่องานวิจัย ชื่อผู้วิจัย ประเภททุน แหล่งทุน จำนวนเงิน เอกสาร
2 2560 การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติแซกโซโฟน ในรายวิชาปฏิบัติเครื่องลมไม้ วุฒิสิทธิ์ จีระกมล ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
3 2560 การศึกษาผลการเรียนรู้คำศัพท์แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน ณฐยา ชมเชี่ยมชาญ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
4 2560 ดนตรีประกอบพิธีเลี้ยงกู่ บ้านคอนสวรรค์ ปิยะนันท์ แนวคำดี ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
5 2560 แนวทางการอนุรักษ์พุทธประติมากรรมยุคทวารวดี กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
6 2560 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ทนงศักดิ์ ปัดสินธุ์ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
7 2560 การสำรวจพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
8 2560 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภัทรภร สุบัติคำ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
9 2560 รูปแบบการส่งเสริมเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยของนักศึกษาหอพักใน แดนวิชัย สายรักษา ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
10 2560 การสร้างสรรค์และพลังทางภาษาในบทเพลงของสุรชัย จันทิมาธร อริยานุวัตน์ สมาธยกุล ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
11 2560 การสร้างสรรค์จิตรกรรมจากจินตนาการแห่งความสงบสุขในวิถีชนบทอีสาน อำพร แสงไชยา ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
12 2560 การสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น ชุด สิมอีสาน ศรีพัฒน์ เทศารินทร์ ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
13 2560 ความเข้าใจ การปฏิบัติและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สุวิชชาน อุ่นอุดม ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
14 2560 การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์จากความทรงจำในวิถีชนบทอีสาน พรสวรรค์ นนทะภา ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
15 2560 การสร้างนวัตกรรมการจัดการป่าชุมชนดอนปู่ตาชุมชนบ้านน้ำผึ้ง วาริธ ราศรี ภายใน สถาบันวิจัย 30,000
17 2560 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน พิณพร คงแท่น ภายใน สถาบันวิจัย 25,000
18 2560 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ ฉัตรณรงค์ ชัยเดช ภายใย สถาบันวิจัย 30,000 dowload
19 2562 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดมหาสา กิตติกรณ์ บำรุงบุญ ภายใน สถาบันวิจัย 126,000 (1
21 2562 กระบวนการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยแสก นฤมล กางเกตุ ภายใน สถาบันวิจัย 228,000 (5
22 2562 กระบวนการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยแสก ดิษยพงศ์ หกสุวรรณ ภายใน สถาบันวิจัย 85,500 (57
23 2562 กระบวนการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยแสก สุวิชชาน อุ่นอุดม ภายใน สถาบันวิจัย 85,500 (57
24 2562 กระบวนการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยแสก อัครวัตร เชื่อมกลาง ภายใน สถาบันวิจัย 85,500 (57
25 2562 กระบวนการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยแสก นุจรี ใจประนบ ภายใน สถาบันวิจัย 85,500 (57
26 2562 พัฒนาตำรับอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสุข ชมนาถ แปลงมาลย์ ภายใน สถาบันวิจัย 320,000 (4
27 2562 การประดิษฐ์ท่ารำบวงสรวงกู่บัวมาศเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น พิราภรณ์ พันธุ์มณี ภายใน สถาบันวิจัย 195,000 (3
28 2562 ภูมิปัญญาทางดนตรีและนาฏศิลป์ผู้ไท อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พิทยวัตน์ พันธะศรี ภายใน สถาบันวิจัย 71,700 (14
29 2562 ภูมิปัญญาทางดนตรีและนาฏศิลป์ผู้ไท อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปริยัติ นามสง่า ภายใน สถาบันวิจัย 35,850 (14
30 2562 ภูมิปัญญาทางดนตรีและนาฏศิลป์ผู้ไท อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ วุฒิสิทธิ์ จีระกมล ภายใน สถาบันวิจัย 35,850 (14
31 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
32 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 19,800
33 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 25,000
34 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 15,000
35 2562 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวมาศ รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
36 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
37 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 300,000
38 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
39 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
40 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 30,000
41 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 15,000
42 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 25,000
43 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 30,000
44 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
45 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 30,000
46 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
47 2562 โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและคุณภาพการให้บริการของหน่วย รศ.ดร.วาริธ ราศรี ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ดร.สมเชาว์ บำรุงชัย ผ ภายนอก องค์การปกครองส่ว 20,000
49 2563 การพัฒนาสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักฮีต-คอง วัฒนธรรมอีสานสร้างสุขในจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.บัญชา พุฒิวนากุล, รศ.ดร.วาริธ ราศี ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 200,000 (400,000)
50 2563 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันความรุนแรงของเด็กและเยาวชนบนพื้นฐานฮีตลูก คองหลาน ของวัฒนธรรมอีสานในจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.ปัญญา เสนาเวียง, ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน, นัฐธิญา จันทร์ดอน ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 348,000(870,000)
51 2563 การพัฒนาผู้นำทางจริยธรรมต้นแบบของผู้สูงอายุบนฐานฮีต-คองวัฒนธรรมอีสาน ในจังหวัดมหาสารคาม ผศ.ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน, นัฐธิญา จันทร์ดอน ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 408,000(510,000)
52 2563 รูปแบบการป้องกันการหย่าร้างและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวบนฐานฮีตผัว-คองเมียในวัฒนธรรมอีสาน ดร.ชมนาถ แปลงมาลย์, นุชนาถ มีนาสันติรักษ์, อัจฉรา มีนาสันติรักษ์ ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 680,000(850,000)
53 2563 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดมหาสารคาม ดร.เกตน์สิรี จำปีหอม ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 57,000(570,000)
54 2563 การพัฒนาหลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างการทำงานกับการเรียนรู้ ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย, สุมาลี พลขุนทรัพย์, ธนพล เอกพจน์, อัษฎาวุธ ไสยรส, ดร.กฤต โสดาลี, ปิยวรรณ กันทอง งบ บกศ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 50,000
55 2563 การพัฒนาหลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาภูมิภาค ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน Wil ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา, บุญชนะ ยี่สารพัฒน์ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ, งบ บกศ. สถาบันวิจัยและพัฒนา 18,000(30,000), 6,000(30,000)
56 2563 การเรียบเรียงบทเพลงพื้นบ้านอีสานพร้อมคู่มือสำหรับการสอนวงซิมโฟนิกระดับพื้นฐานและระดับกลาง อัครวัตร เชื่อมกลาง ภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 298,660
57 2563 สารสกัสมุนไพรชาวชอง : การแปรรูปด้วยวิธีการสกัดสมุนไพรกระวาน. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว). เอกสารนี้ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 25 ธันวาคม 2562 สุรัสวดี สินวัต, รศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร ภายนอก 150,000
58 2563 เอกสารการวิจัยภาคสนาม ทำเนียบสมุนไพรของชาวชองจังหวัดจันทบุรี : อำเภอโป่งน้ำร้อนโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) สุรัสวดี สินวัต, รศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร ภายนอก 400,000
59 2564 การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับดุริยางค์เครื่องเป่าลมตอบสนองการเผยแพร่วัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม อัครวัตร เชื่อมกลาง ภายใน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) 600,000
60 2564 กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักดนตรีอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอัครวัตร เชื่อมกลาง นายจินดา แก่นสมบัติ นายสุรศักดิ์ หาญีระพิทักษ์ นายสุวิชชาน อุ่นอุดม ภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 600,000
61 2564 กระบวนการพัฒนาสารานุกรมดนตรีพื้นบ้านอีสานเพื่อตอบสนองการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมทางดนตรีในศตวรรษที่ 21 นายสุวิชชาน อุ่นอุดม นายวิมล เขตตะ นายอัครวัตร เชื่อมกลาง นายดิษยพงศ์ หกสุวรรณ นายปรัชญ์ วีสเพ็ญ นางสาวณฐยา อุ่นอุดม ภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1,300,000
62 2564 คุณภาพชีวิตและแนวทางการดำรงชีวิตวัยสูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์เชษฐา จักรไชย, นายธนพล เอกพจน์, นางสาวสุดารัตน์ มาศวรรณา, นายกฤต โสดาลี, นายวินัย แสงกล้า ภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1,800,000
63 2564 การพัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับระบบโรงเรือนปลูกพืชให้ผลตอบแทนสูงในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก นายชนะชัย อวนวัง, นายรัฐพล สุขสมบูรณ์, นางสาวละอองดาว ภูสำรอง, นายรังสรรค์ พงษ์พัฒนอำไพ ภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 1,750,000
64 2564 การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาและอาชีพของครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้ชุดฝึกอบรมและบทเรียนออนไลน์ รองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา ภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 900,000
65 2564 การพัฒนาสมการทำนายเชิงพื้นที่ของการไหลหมุนวนในบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน นายรัฐพล สุขสมบูรณ์, นางสาวละอองดาว ภูสำรอง ภายใน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 800,000