Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
   
ข่าว ประชาสัมพันธ์
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะฯ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564   ดาวน์โหลดใบสมัคร..
เอกสารพัฒนานักศึกษาด้านการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ   รายละเอียดคลิก..
วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2563   คลิกเพื่อชมวีดีโอ..
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแจ้งข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ   รายละเอียด..
สรุปโครงการที่ได้ดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา   รายละเอียด..
 
สถานที ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 , ห้อง 2 , ห้อง 3 , ภาค กศ.บป.
  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน1    ภาษาจีน2
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี 3    หมู่ 1    หมู่ 2    หมู่ 3    หมู่ 4    ปี 3 ห้อง 2
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ    เริ่ม 3- 21 มี.ค 57    เริ่ม 24 มี.ค. - 11 เม.ย. 57
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 2 , หมู่ 3 , หมู่ 4 , หมู่ 5
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
นักศึกษาใหม่ควรรู้ | ประกาศ |
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ข่าวกิจกรรม | ทุน กยศ./กรอ. | ทุนทั่วไป
ลงทะเบียน และตรวจสอบผลการเรียน
ตารางสอบ | ภาคปกติ | ภาค กศ.บป.
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ | กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-Learning
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ / อัตลักษณ์
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences