Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1.เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าประสงค์ : 2.ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้พิการ ผู้มีความสามารถพิเศษ บุคลากรประจำการ และประชาชนทั่วไป
กลยุทธ์ มี 6 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ
  2. สนับสนุนให้มีระบบกลไกการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด/แข่งขันด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
  4. สนับสนุนให้หลักสูตรและคณะ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี มีประชาธิปไตย
  5. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ เพื่อฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติ
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรจัดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์ : 1. คณาจารย์ และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ และวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ : 2. พัฒนาครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ให้มีคุณภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
  2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความต้องการของมหาวิทยาลัย
  3. ส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมให้มีระบบการจูงใจบุคลากรใน การผลิตผลงานทางวิชาการ
  5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพื่อความสมดุลของชีวิตและการทางาน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป้าประสงค์ : เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้และใช้การวิจัยเป็นฐานในการดำเนินงาน การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
กลยุทธ์ มี 6 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
  2. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  3. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างความร่วมมือการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีหุ้นส่วนในการทำวิจัย การบริการวิชาการ และวิชาชีพแก่ชุมชนท้องถิ่น
  4. เสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยของนักวิจัยในการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  5. ส่งเสริมการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปดำเนินการประกวด จดทะเบียน/จดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูล งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัย
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาท้องถิ่นและสังคมมาตรฐานการให้บริการวิชาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ : 1.นำองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : 2.เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. ส่งเสริมให้มีการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน หรือผู้รับบริการ
  2. ส่งเสริมการบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย
  3. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการให้บริการวิชาการ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมสนับสนุนการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ทำนุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  3. สร้างเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. สร้างและพัฒนาความร่วมมือและข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม อาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานประกอบการและศิษย์เก่าในการพัฒนามหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2. สร้างและพัฒนาความร่วมมือ และข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน ทั้งภายในและต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนานาชาติสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาและบุคลากรกับองค์กรสมาคม หน่วยงานชุมชนในต่างประเทศ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีสู่การกำกับดูแลตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : มีระบบบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ มี 6 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรม
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากร ทุกด้านร่วมกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า
  5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences