Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
สโมสรนักศึกษา และ STAFF คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     สโมสรนักศึกษา
      1. นายพงศกร พาประเสริฐ
นายกสโมสร
      2. นางสาวจันทร์จิรา จ่ากุญชร รองนายกฝ่ายบริหาร
      3. นางสาวธิดารัตน์ เศษแสงศรี รองนายกฝ่ายวิชาการ
      4. นายสุทธิชาติ งามประเสริฐ
รองนายกฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
      5. นายชาติชัย ขุริรัง
รองนายกฝ่ายกีฬา
      6. นางสาวดวงเดือน ชาววาปี
เลขานุการ
      7. นางสาวสุทธินันท์ ทวีพวก
เหรัญญิก
      8. นางสาวศิริลักษณ์ กมลนัด
เหรัญญิก
      9. นายณัฐวุฒิ จงใจ
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
      10. นางสาวจิรวดี พลขันธ์
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล
      11. นายเจษฎาพล ภูคำตา
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
      12. นางสาวอุษณาจันลคร
หัวหน้าฝ่ายประสานงาน
      13. นายสุบรรณ บุญเพิ่ม
หัวหน้าฝ่ายอาคารและสถานที่
      14. นายวิชาญ อารีเอิ้อ
ผู้ช่วยนายก
      15. นางสาว สุดารัตน์ คำใฮ
ผู้ช่วยรองบริหาร
      16. นางสาวมาริษา ปรีมงคล
ผู้ช่วยรองกีฬา
      17. นายจตุพงษ์ ปลายชัยภูมิ
ผู้ช่วยฝ่ายอาคารและสถานที่
      18. นางสาวกมลชนก กุกุดเรือ
กรรมการ
      19. นางสาววรกมล ปะวิโน
กรรมการ
      20. นางสาวชุลีพร วงศ์หนองแวง
กรรมการ
      21. นางสาวสุดารัตน์ ใจแก้ว
กรรมการ
      22. นายณัฐพงค์ เชื้อพรวน
กรรมการ
      23. นางสาวสิรินธร พานหิรัณสกุล
กรรมการ
 
     STAFF
      24. นายพีระวัฒน์ ศรีคำหาร
STAFF ปกครอง
      25. นายอุดมศักดิ์ ผึ้งทอง STAFF ปกครอง
      26. นางสาวกัญญารัตน์ ทองคำ STAFF ปกครอง
      27. นางสาวปภัสรา วรแสน STAFF ปกครอง
      28. นางสาวอนัญญา พลหินกอง STAFF สันทนาการ
      29. นางสาวมัตติกา เกตมาลา STAFF สันทนาการ
      30. นางสาวเสาวณี เถาชาลี STAFF สันทนาการ
      31. นายวีระโชติ สุขแจ่ม STAFF สันทนาการ
      32. นางสาวพริ้มเพรา แฮกหล่าง STAFF พยาบาล
      33. นางสาวธิดารัตน์ สมัยบัวสิงห์ STAFF สันทนาการ
      34. นายปริวัฒน์มณีอินทร์ STAFF สันทนาการ
      35. นายรัชพล ตันเจริญ STAFF พยาบาล
      36. นางสาวพิมไพลิน เดชผิว STAFF พยาบาล
      37. นางสาวศุภัสรา ปาปะเพ STAFF พยาบาล
      38. นายพิเชฐ ศรีสมบัติ STAFF สันทนาการ
      39. นายธรีภัทร์ นาทันลิ STAFF สันทนาการ
      40. นายศุภัทรกาญจน์ ลาดเหนือ STAFF สันทนาการ
      41. นายอิทธิกร ไชยมงคุณ STAFF ปกครอง
   
 
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
นักศึกษาใหม่ควรรู้ | ประกาศ
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ข่าวกิจกรรม | ทุน กยศ./กรอ. | ทุนทั่วไป
ลงทะเบียน และตรวจสอบผลการเรียน
ตารางสอบ | ภาคปกติ | ภาค กศ.บป.
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ | กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-Learning
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ / อัตลักษณ์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences