Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences

 

ประมวลภาพกิจกรรม (ย้อนหลัง)
16 กรกฎาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2564    ดูภาพ..
5 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรสาขาิชาภาษาจีน จัดลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) (ออนไลน์)    ดูภาพ..
5 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 (ออนไลน์)    ดูภาพ..
24 มิถุนายน 2564 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564    ดูภาพ..
23 มิถุนายน 2564 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563    ดูภาพ..
18 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2564    ดูภาพ..
15 มิถุนายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่    ดูภาพ..
15 มิถุนายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน    ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2564 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64    ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2564    ดูภาพ..
9 เมษายน 2564 พิธีสรงน้ำพระพรหมและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564   ดูภาพ..
8 เมษายน 2564 พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ดูภาพ..
2 เมษายน 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564   ดูภาพ..
17 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2563   ดูภาพ..
2 ธันวาคม 2563 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2563   ดูภาพ..
14 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563   ดูภาพ..
14 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 62   ดูภาพ..
24 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563   ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2563 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562   ดูภาพ..
10 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563   ดูภาพ..
5 มีนาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน   ดูภาพ..
3 มีนาคม 2563 การสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)   ดูภาพ..
29 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR (B1)   ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 1/2563   ดูภาพ..
26 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง ขูลู-นางอั้ว   ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง Robinhood   ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง Frozen   ดูภาพ..
9 มกราคม 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563  ดูภาพ..
26 ธันวาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2562   ดูภาพ..
23 ธันวาคม 2562 งานสวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563  ดูภาพ..
23 ธันวาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
29 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ดูภาพ..
27 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2562   ดูภาพ..
21 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 1/2562  ดูภาพ..
25 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562  ดูภาพ..
27 กันยายน 2562 งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ Mr.Bruce A. Robertson  ดูภาพ..
8,9 ส.ค.-6 ก.ย. 2562 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสื่อสารออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ดูภาพ..
23 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2562  ดูภาพ..
9 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ  ดูภาพ..
22 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ รุ่นที่ 6  ดูภาพ..
27 มิถุนายน 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
25 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  ดูภาพ..
5 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 61  ดูภาพ..
3 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562  ดูภาพ..
21 มีนาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562  ดูภาพ..
1 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน+อังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาศตวรรษที่ 21  ดูภาพ..
28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษาไทยจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย/ปวช.  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดการแข่งขันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ ม.ปลาย  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดูภาพ..
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการงานราชภัฏตักสิลาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ซินเดอเรลลา  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สโนไวท์  ดูภาพ..
12 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร  ดูภาพ..
23 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562  ดูภาพ..
21 มกราคม 2562 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมหาวิทยาลัยวนศาสตร์ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ รุ่นที่ 4  ดูภาพ..
26 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2561  ดูภาพ..
24-25 ธันวาคม 2561 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
21 ธันวาคม 2561 การสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562  ดูภาพ..
14 ธันวาคม 2561 การปฐมนิเทศนักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยหงเหอ (Honghe University) รุ่นที่ 6  ดูภาพ..
15 พฤศจิกายน 2561 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  ดูภาพ..
7 พฤศจิกายน 2561 พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสถาบันขงจื่อ กับ ม.ราชภัฏมหาสารคาม  ดูภาพ..
10 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 6/2561  ดูภาพ..
5 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2561  ดูภาพ..
14 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 3/2561  ดูภาพ..
13 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2561  ดูภาพ..
13 กันยายน 2561 นิทรรศการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และนิทรรศการเดี่ยวจิตรกรรม  ดูภาพ..
5 กันยายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 5/2561  ดูภาพ..
4 กันยายน 2561 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน ม.วนศาสตร์ภาคตะวันตกเฉียงใต้ รุ่นที่ 4  ดูภาพ..
22 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2561  ดูภาพ..
9 สิงหาคม 2561 โครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจทำนุบำรุงพุทธศาสตร์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  ดูภาพ..
26 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรบรรณารักษ์ฯ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศยุค 4.0"  ดูภาพ..
20 กรกฎาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2561  ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริหารและวิชาการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน  ดูภาพ..
16 กรกฎาคม 2561 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดูภาพ..
28 มิถุนายน 2561 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  ดูภาพ..
22 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561  ดูภาพ..
18 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560  ดูภาพ..
13 มิถุนายน 2561 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
12 มิถุนายน 2561 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 4/2561  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ  ดูภาพ..
25 พฤษภาคม 2561 การรับรายงานตัวนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
23 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561  ดูภาพ..
8 เมษายน 2561 พิธีสรงน้ำพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฎมหาสารคาม  ดูภาพ..
4-5 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหารและวิชาการ จัดโครงการการเขียนแผนบริหารหลักสูตร  ดูภาพ..
2-3 เมษายน 2561 โครงการบูรณาการยกระดับความรู้และการขับเคลื่อนประกันคุณภาพการศึกษา  ดูภาพ..
20-23 มีนาคม 2561 โครงการศึกษาดูงานแสวงหาความร่วมมือเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน  ดูภาพ..
28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์ จัดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 1/2561  ดูภาพ..
7 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 2/2561  ดูภาพ..
29 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2561  ดูภาพ..
21 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560  ดูภาพ..
24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2560  ดูภาพ..
16 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 6/2560  ดูภาพ..
16 พฤศจิกายน 2560 ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดูภาพ..
9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2560  ดูภาพ..
31 ตุลาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 7/2560  ดูภาพ..
31 ตุลาคม 2560 โครงการนิทรรศการภาพถ่ายพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ดูภาพ..
12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวิชาการสัญจร 60  ดูภาพ..
28 กันยายน 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและอาชีพ  ดูภาพ..
27 กันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560  ดูภาพ..
27 กันยายน 2560 ณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560  ดูภาพ..
7 กันยายน 2560 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค  ดูภาพ..
31 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา "Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษา"  ดูภาพ..
28 สิงหาคม 2560 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาจากประเทศจีน  ดูภาพ..
23 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
18 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
18 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรมวันสถาปนาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ดูภาพ..
17 สิงหาคม 2560 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ จัดประชุมปฏิบัติการ CHE QA Online  ดูภาพ..
10 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
8 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดูภาพ..
31 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดงานร่วมยินดีกับน้องพี่เชื่อมไมตรีสู่แดนมังกร  ดูภาพ..
27 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559  ดูภาพ..
21 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560  ดูภาพ..
20 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 4/2560  ดูภาพ..
13 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและกิจกรรมไหว้ครู  ดูภาพ..
12 กรกฎาคม 2560 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดูภาพ..
7 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายบริหารฯ จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)  ดูภาพ..
6 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จัดโครงการตักบาตรน้องใหม่และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  ดูภาพ..
6 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 3/2560  ดูภาพ..
21 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2560  ดูภาพ..
16 มิถุนายน 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 3/2560  ดูภาพ..
13 มิถุนายน 2560 การปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  ดูภาพ..
12 มิถุนายน 2560 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2560  ดูภาพ..
29-31 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดโครงการประกันคุณภาพและอบรมผู้นำนักศึกษา  ดูภาพ..
25 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560  ดูภาพ..
18 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 2/2560  ดูภาพ..
18 พฤษภาคม 2560 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร  ดูภาพ..
12 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษย์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดูภาพ..
4 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 2/2560  ดูภาพ..
28 เมษายน 2560 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  ดูภาพ..
21 เมษายน 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 1/2560  ดูภาพ..
9 เมษายน 2560 พิธีสรงน้ำพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิรราชภัฏมหาสารคาม ณ ลานหน้าพระเจ้าศรีโสภณฯ  ดูภาพ..
7 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ดูภาพ..
7 เมษายน 2560 การประชุมส่งมอบงานผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ เนื่องจากรับตำแหน่งใหม่  ดูภาพ..
24 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2560  ดูภาพ..
13 มีนาคม 2560 สัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์ฯ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0  ดูภาพ..
10 มีนาคม 2560 โครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ฯ เรื่อง ทักษะและทิศทางการประกอบอาชีพ นักสารสนเทศ  ดูภาพ..
8 มีนาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  ดูภาพ..
4 มีนาคม 2560 โครงการนำเสนอหัวข้อและแนวคิดการทำวิทยานิพนธ์ (Concept Paper)  ดูภาพ..
2 มีนาคม 2560 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม "ศิลปวรุณ ครั้งที่ 31"  ดูภาพ..
16 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการสัมมนาปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดูภาพ..
8 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษย์ฯ จัดการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ  ดูภาพ..
24-26 มกราคม 2560 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557-2558 ม.ราชภัฏมหาสารคาม  ดูภาพ..
12 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการคัดเลือกผู้แทนของคณะเป็นกรรมการสรรหาคณบดี  ดูภาพ..
12 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการอบรมภาษาอังกฤษในสำนักงาน (บุคลากรสายสนับสนุน)   ดูภาพ..
5 มกราคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงาน Big Cleaning Day และทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ประจำปี 2560  ดูภาพ..
29 ธันวาคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการทำความสะอาดประจำปี Big Cleaning  ดูภาพ..
28 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานตลาดนัดศิลปะ@Art (การจัดแสดงสินค้าศิลปะ)  ดูภาพ..
25 ธันวาคม 2559 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์ เยี่ยมนักศึกษาจีน  ดูภาพ..
23 ธันวาคม 2559 คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/2559  ดูภาพ..
1 ธันวาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมในงานพิธีเปิดนิทรรศการรากุ  ดูภาพ..
30 พฤศจิกายน 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประติมากรรมขนาดเล็กและเครื่องเคลือบดินเผารากุ  ดูภาพ..
24 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Ton Duc Thang University  ดูภาพ..
15 พฤศจิกายน 2559 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ดูภาพ..
3 พฤศจิกายน 2559 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2459  ดูภาพ..
23 ตุลาคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงานประเพณีกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  ดูภาพ..
14 ตุลาคม 2559  
คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 7/2559  ดูภาพ..
19 กันยายน 2559 แสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2559  ดูภาพ..
19 กันยายน 2559 ฝ่ายแผน จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564  ดูภาพ..
16 กันยายน 2559 คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำูคณะมนุษยศาสตร์และสังคมฯ ครั้งที่ 6/2559  ดูภาพ..
22-24 สิงหาคม 2559
การสัมมนาทางวิชาการ 40 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ  ดูภาพ..
11 สิงหาคม 2559 
หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์ฯ จัดโครงการพิธีไหว้ครู - ครอบครูนาฏศิลป์ไทย ปี 2559  ดูภาพ..
10 สิงหาคม 2559
บันทึกข้อตก ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ กลุ่มสยามเจมส์กรุ๊ป จำกัด  ดูภาพ..
9 สิงหาคม 2559 ศูนย์ฯ การประชุมคณะกรรมการศูนย์ศึกษาการแพทย์แผนไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2559
ฝ่ายประกันฯ จัดโครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558  ดูภาพ..
27 กรกฎาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559  ดูภาพ..
25 กรกฎาคม 2559
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการ "ร้อยดวงใจส่งมาลัยให้นักศึกษาจีน"  ดูภาพ..
14 กรกฎาคม 2559 คณะฯ จัดงาน 40 ปีชาวมนุษยศาสตร์ร่วมใจ ทำนุบำรุงสืบสานพุทธศาสน์ สืบสานประเพณี  ดูภาพ..
8 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการแนวทางการเขียนตำราในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  ดูภาพ..
7 กรกฎาคม 2559
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 1/2559  ดูภาพ..
7 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายวิชาการ จัดบรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สู่ความเป็นเลิศ  ดูภาพ..
6 กรกฎาคม 2559
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  ดูภาพ..
17 มิถุนายน 2559
การประชุมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559  ดูภาพ..
14 มิถุนายน 2559
โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ  ดูภาพ..
27 พฤษภาคม 2559  
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดฯ  ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2559 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2559  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559  ดูภาพ..
13 พฤษภาคม 2559 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559  ดูภาพ..
7-8 พฤษภาคม 2559  ฝ่ายวางแผนและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ  ดูภาพ..
7-8 พฤษภาคม 2559  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากแขวงจำปาสัก สปป.ลาว  ดูภาพ..
22-23 เมษายน 2559 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และฯ จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์ เรื่อง Super IS  ดูภาพ..
21 เมษายน 2559 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรมและวิจิตรศิลป จัดนิทรรศการแสดงผลงาน "ศิลปนิพนธ์"  ดูภาพ..
7-8 เมษายน 2559  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการ แสดงละครภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ดูภาพ..
29 มีนาคม 2559 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และฯ จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ 3 ภาษาระดับภูมิภาค  ดูภาพ..
30 มกราคม 2559 คณะมนุษย์ฯ ต้อนรับ Dr. Zhou Gaoyu สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีน  ดูภาพ..
29-31 มกราคม 2559 ฝ่ายวิเทศฯ จัดโครงการ RMU Ambassador (บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ และการนำเสนอ)  ดูภาพ..
27 มกราคม 2559 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559  ดูภาพ..
15 มกราคม 2559  การประชุมผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559  ดูภาพ..
6 มกราคม 2559 คณะฯ จัดทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ แข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ. 2559  ดูภาพ..
24 ธันวาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์ุฯ ต้อนรับผู้บริหาร-คณาจารย์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เข้าเยี่ยมชมคณะฯ  ดูภาพ..
17-18 ธันวาคม 2558 การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดูภาพ..
15 ธันวาคม 2558  ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์  ดูภาพ..
9 ธันวาคม 2558 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559  ดูภาพ..
7 กันยายน 2558 โครงการ การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557  ดูภาพ..
26-27 สิงหาคม 2558 การประชุมวิชาการนานาชาติ (ICHS2015) ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ดูภาพ..
14 สิงหาคม 2558 หลักสูตรสาขาภาษาจีน จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ม.ป่าไม้ ประเทศจีน รุ่นที่ 1  ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการปฐมนิเทศนักษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558  ดูภาพ..
23 กรกฎาคม 2558  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการ ร้อยมาลัยส่งดวงใจให้นักศึกษาสาขาภาษาจีน  ดูภาพ..
22 กรกฎาคม 2558 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษศาสตร์ฯ และ สำนักงาน กศน. มค.  ดูภาพ..
24 มิถุนายน 2558  ฝ่ายวิชาการฯ จัดโครงการ อบรมการเขียน รายงานการประเมินตนเอง (มคอ.7)  ดูภาพ..
22 มิถุนายน 2558 การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1  ดูภาพ..
13 มิถุนายน 2558 โครงการ ร่มไทร โมเดล สวนสมุนไพร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2558 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาจัดโครงการ “ทวนสอบภาษาอังกฤษศึกษา”  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2558 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการเทคนิคการเขียนบทความทางภาษาจีน  ดูภาพ..
5 มิถุนายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดการประชุมกิจการนักศึกษา  ดูภาพ..
15 พฤษภาคม 2558 สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการเปิดพรมแดนความรู้ เปิดประตูสู่อาเซียนฯ  ดูภาพ..
14 พฤษภาคม 2558 โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558  ดูภาพ..
23 เมษายน 2558 สาขาวิชาศิลปกรรมและสาขาวิชาวิจิตรศิลป์จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ดูภาพ..
22 เมษายน 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดูภาพ..
10 เมษายน 2558 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ แสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ  ดูภาพ..
8-9 เมษายน 2558 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการวิชาชีพ  ดูภาพ..
4 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยฯ จัดประเพณีเทศกาลีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ม.ราชภัฏมหาสารคาม  ดูภาพ..
2 เมษายน 2558 พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ 2558 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สืบทอดประเพณีฯ  ดูภาพ..
2 เมษายน 2558 พิธีถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ  ดูภาพ..
2 เมษายน 2558 พิธีทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สืบทอดประเพณีฯ  ดูภาพ..
28 มีนาคม 2558 โครงการปราชญ์ชาวบ้าน ฉลองครบรอบ 90 ปี ม.ราชภัฏมหาสารคาม (40 ปี แกนอีสาน)  ดูภาพ..
26 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2558  ดูภาพ..
25 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
24 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Excellent Center  ดูภาพ..
19 มีนาคม 2558 สาขาศิลปกรรม และวิจิตรศิลป์ จัดโครงการนิทรรศการงานศิลป์ "ศิลปวรุณ ครั้งที่ 29"  ดูภาพ..
18 มีนาคม 2558 สาขาวิชาดนตรี จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Drummer back to Basic”  ดูภาพ.. 
13 มีนาคม 2558 คณะมนุษศาสตร์์ฯ จัดโครงการ "การปฐมนิเทศนักศึกษาการแพทย์แผนไทย" รุ่นที่ 1  ดูภาพ..
5 มีนาคม 2558 ภาษาไทยเพื่อสื่อสาร ต้อนรับนักศึกษา Vinh University และ ม.ฮานอย อบรมภาษาระยะสั้น  ดูภาพ..
2 มีนาคม 2558 สาขาภาษาและวรรณกรรมไทย จัดโครงการ "การจัดการความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ภาษาฯ"  ดูภาพ.. 
25 กุมภาพันธ์ 2558 นักศึกษาคณะมนุษย์ ร่วมสร้างประชาธิปไตยในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา  ดูภาพ..
19-20 กุมภาพันธ์ 58 บรรณารักษ์ฯ จัดโครงการ การเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล : การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21  ดูภาพ..
11 กุมภาพันธ์ 2558 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สาขาวิชาภาษาจีน กับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ  ดูภาพ..
28-29 มกราคม 2558 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารฯ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ด้วย WordPress  ดูภาพ..
12 มกราคม 2558 งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า่-ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2558  ดูภาพ..
12 มกราคม 2558 การแข่งกีฬาสีมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558  ดูภาพ..
12 มกราคม 2558 ร่วมทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระสงฆ์ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า่ต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2558  ดูภาพ..
17-18 ธันวาคม 2557 การแข่งขันกีฬาอาจารย์-บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดูภาพ..
15 ธันวาคม 2557 สาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย  ดูภาพ.. 
11 ธันวาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 5/2557  ดูภาพ..
8 ธันวาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ทำข้อตกลงความร่วมมือกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  ดูภาพ..
4 ธันวาคม 2557 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย จัดการประชุมเรื่อง การขอทุนอุดหนุนการทำวิจัยฯ  ดูภาพ..
2 ธันวาคม 2557 ฝ่ายบริการวิชาการ จัดการประชุมเตรียมจัดกิจกรรม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม   ดูภาพ..
1-2 ธันวาคม 2557 หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  ดูภาพ..
13 พฤศจิกายน 2557 หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการ วัยใส ใส่ใจคุณธรรม  ดูภาพ..
10-11 พฤศจิกายน 2557 ฝ่ายวางแผนพัฒนาฯ จัดโครงการ วิพากษ์แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558  ดูภาพ..
29 ตุลาคม 2557 เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ  ดูภาพ..
29 ตุลาคม 2557 ม.ราชถัฏมหาสารคาม รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ดูภาพ..
25-28 ตุลาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ดูภาพ..
25 กันยายน 2557 งานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557  ดูภาพ..
12 กันยายน 2557 หลักสูตรสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดโครงการเชิดชูบุคคลต้นแบบ ศ.ศิลป์ พีระศรี  ดูภาพ..
12 กันยายน 2557 ฝ่ายวางแผนพัฒนาฯ จัดการประชุมเรื่อง การจัดทำโครงการของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
1 กันยายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมจัดทำ "ร่าง" หลักสูตรแพทย์แผนไทยใน มรม.  ดูภาพ..
29 สิงหาคม 2557 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ การแข่งขันประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา  ดูภาพ..
27-28 สิงหาคม 2557 หลักสูตรนาฏศิลป์และการละคร จัดโครงการพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์ไทย 2557  ดูภาพ..
22-26 สิงหาคม 2557 หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญาฯ จัดโครงการอบรมเสวนานานาความเชื่อสำหรับกลุ่มเยาวชนฯ  ดูภาพ..
27 สิงหาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์ จัดประชุมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2557  ดูภาพ..
21 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  ดูภาพ..
15 สิงหาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชลัญจกร  ดูภาพ..
13 สิงหาคม 2557 สาขาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์ในยุคอิเล็กทรอนิกส์  ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2557 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสถิติวิจัยฯ  ดูภาพ..
15 กรกฎาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการร้อยดวงใจ มอบมาลัยให้นักศึกษาจีน (Honghe U.)  ดูภาพ..
4 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ดูภาพ..
2 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายวางแผนฯ จัดการประชุมแผน ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2557  ดูภาพ..
20 มิถุนายน 2557 โครงการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556  ดูภาพ..
12 มิถุนายน 2557 พิธีทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดูภาพ..
5 มิถุนายน 2557 โครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2557 โครงการ การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
29 พฤษภาคม 2557 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
22 พฤษภาคม 2557 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557  ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2557 การประเมินประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2556 ระดับหลักสูตร  ดูภาพ..
15 พฤษภาคม 2557 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
6 พฤษภาคม 2557 กองบรรณาธิการวารสารช่อพะยอมร่วมต้อนรับผู้บริหารวารสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ดูภาพ..
2 พฤษภาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางภาษาอังกฤษ : TOEIC  ดูภาพ..
30 เมษายน 2557 การประชุมพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดูภาพ..
29 เมษายน 2557 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานการเรียนรู้ [TQF] ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ดูภาพ..
24 เมษายน 2557 ประชุมประธานหลักสูตรสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
23 เมษายน 2557 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
23 เมษายน 2557 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ โรงพยาบาลโกสุม-สาธารณสุข อ.โกสุม  ดูภาพ..
23 เมษายน 2557 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท คิง เพาเวอร์ จำกัด  ดูภาพ..
9 เมษายน 2557 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษสู่อาเซียน : TOEIC  ดูภาพ..
8 เมษายน 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมคณาจารย์ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2556  ดูภาพ..
5 เมษายน 2557 คณะฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557  ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดงานการแสดงผลงาน นิทรรศการ "ศิลปวรุณ ครั้งที่ 28"  ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะฯ ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม  ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ จัดอบรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสู่การประกวดศิลปะเด็กฯ  ดูภาพ..
25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2557  ดูภาพ..
25 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาภาษาไทย จัดการบรรยาย สัมมนาการสืบทอดภูมิปัญญา ผ่านการวิจารณ์ฯ  ดูภาพ..
25 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ จัดโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และราตรีสโมสรนักศึกษา"  ดูภาพ..
20 กุมภาพันธ์ 2557 การเจรจาความร่วมมือ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับ บจ. คิง เพาเวอร์  ดูภาพ..
18 กุมภาพันธ์ 2557 การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ Ludong U., China  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการนาฏยศาสตร์ตำนานศิลป์ เรื่อง "มณีฟ้าหยาด”  ดูภาพ..
12 กุมภาพันธ์ 2557 สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการ "เลขานุการมืออาชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย”  ดูภาพ..
12 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายบริการวิชาการ จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนและนำเสนอบทความระดับนานาชาติ”  ดูภาพ..
11 กุมภาพันธ์ 2557 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี จัดโครงการปราชญ์ชาวบ้าน “คีตศิลป์อีสาน สืบสานตำนานดนตรี”  ดูภาพ..
9 กุมภาพันธ์ 2557 ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการโครงการ ยอดมนุษย์ จิตอาสา คณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
8 กุมภาพันธ์ 2557 จัดการนำเสนอหลังการฝึกประสบการณ์นักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ดูภาพ..
4 กุมภาพันธ์ 2557 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ เทศบาลตำบลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  ดูภาพ..
3 กุมภาพันธ์ 2557 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม  ดูภาพ..
31 มกราคม 2557 โครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้องเชื่อมความสัมพันธ์อันดี Joint-Degree English Program  ดูภาพ..
29-31 มกราคม 2557 การเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 24 (UKM 24)  ดูภาพ..
28 มกราคม 2557 หลักสูตรสาขาวิชาจีน จัดโครงการ ฉลองตรุษจีน ต้อนรับปีม้า ประจำปี 2557  ดูภาพ..
25 มกราคม 2557 หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ร่วมงานบุญเบิกฟ้าและการชาด ประจำปี 2557  ดูภาพ..
22 มกราคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557  ดูภาพ..
16 มกราคม 2557 โครงการการเขียนบทความและการนำเสนอผลงานวิชาการ  ดูภาพ..
16 มกราคม 2557 โครงการนิทรรศการศิลปะ หัวใจคนศิลป์ ถิ่นชนบท  ดูภาพ..
16 มกราคม 2557 โครงการรณรงค์อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และตรวจสารเสพติดนักศึกษา  ดูภาพ..
10-11 มกราคม 2557 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยนำนักศึกษา ชั้นปี 2 เข้าค่ายฝึกประสบการณ์การเขียนสารคดี  ดูภาพ..
6 มกราคม 2557 งานทำบุญเลี้ยงพระ ในโอกาสขึ้นอาคารใหม่และงานสังสรรค์ส่งท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 57  ดูภาพ..
4 ธันวาคม 2556 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา "ทำดีเพื่อพ่อ" (5 ธันวาคม 2556)  ดูภาพ..
29 พฤศจิกายน 2556 งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 40 "อมฤตคีตา ตักสิลานคร"  ดูภาพ..
21 พฤศจิกายน 2556 โครงการการพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาไทยด้วยเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน  ดูภาพ..
15 พฤศจิกายน 2556 ความร่วมมือทางวิชาการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ HONGHE UNIVERSITY, China  ดูภาพ..
12 พฤศจิกายน 2556 ความร่วมมือทางวิชาการ ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ สำนักพระพุทธศาสนา มหาสารคาม  ดูภาพ..
10 พฤศจิกายน 2556 คณะมนุษยศาสต์ืและสังคมศาสตร์ ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 (จัดโรงทาน)  ดูภาพ..
2 พฤศจิกายน 2556 โครงการการประชุมสัมมนาศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาสตร์ ปี 2556  ดูภาพ..
1 พฤศจิกายน 2556 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  ดูภาพ..
18 ตุลาคม 2556 การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ ประจำปีการศึกษา 2556  ดูภาพ..
16 ตุลาคม 2556 ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ Southwest Forestry University (SWFU), China  ดูภาพ..
11 ตุลาคม 2556 การประชุมคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ในการจัดทำแผนพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
26 กันยายน 2556 งาน เกษียณอายุราชการ ปี 2556 ยอย่องครูภูมิปัญญา กัญญา บุรีรัตน  ดูภาพ..
21 กันยายน 2556 หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี จัดโครงการอบรม "CAMPUS MUSIC DAY" Series I  ดูภาพ..
19 กันยายน 2556 พิธีทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ กลุ่มวังขนาย  ดูภาพ..
18 กันยายน 2556 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการละคร ชุด นาฏกรรม รำ ฟ้อน  ดูภาพ..
12 กันยายน 2556 โครงการ วันศิลป์ พีระศรี เชิดชูบุคคลต้นแบบศิลปะ  ดูภาพ..
6 กันยายน 2556 โครงการ 5 ด้าน กับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่่อสาร  ดูภาพ..
5 กันยายน 2556 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ จัดประชุม การจัดทำวารสาร จัดรายการวิทยุ และวีดีทัศน์คณะ  ดูภาพ..
4 กันยายน 2556 โครงการจัดการ แสดงละครเวที เรื่อง Rapunzel  ดูภาพ..
3 กันยายน 2556 โครงการ อบรมกังฟูไท่เก็ก  ดูภาพ..
1 กันยายน 2556 กิจกรรมบริการชุมชน โฮมแฮงเฮ็ดนารวมไทบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง  ดูภาพ..
26-30 สิงหาคม 2556 ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 คน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Vinh University  ดูภาพ..
26 สิงหาคม 2556 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน) ประจำปี 2556  ดูภาพ..
20-22 สิงหาคม 2556 โครงการ การพัฒนาบุคลากรสายสอน  ดูภาพ..
15 สิงหาคม 2556 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับ กรมประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น  ดูภาพ..
7-8 สิงหาคม 2556 โครงการ พิธีไหว้ครู-ครอบครูนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2556  ดูภาพ.. 
29-31 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เจรจา/ทำข้อตกลงกับ Shanghai Business School  ดูภาพ..
29-30 กรกฎาคม 2556 โครงการ เรียนรู้วิถีพ่อ วิถีพอเพียง จากห้องเรียนสู่ชุมชน  ดูภาพ..
26 กรกฎาคม 2556 โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555  ดูภาพ.. 
19 กรกฎาคม 2556 โครงการ Work Shop ทางดนตรี : การกลอง  ดูภาพ..  
18 กรกฎาคม 2556 โครงการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด สู่ ประชาคมอาเซียน  ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2556 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมปรึกษาหารือ/เสวนาปัญหาการจัดการเรียนการสอน  ดูภาพ..
15 กรกฎาคม 2556 โครงการ คุณธรรม นำชีวิตงาม  ดูภาพ..   
15 กรกฎาคม 2556 โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง:การท้าทายกระแสโลกาภิวัฒน์  ดูภาพ..
13-14 กรกฎาคม 2556 โครงการ IS คิดดี  ดูภาพ..
12 กรกฎาคม 2556 การประชุมคณะกรรมการ ช่อพะยอมสาร วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
12 กรกฎาคม 2556 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลงแขกสร้างบ้าน สร้างสรรค์ พอเพียง  ดูภาพ..
10 กรกฎาคม 2556 การประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556  ดูภาพ.. 
8 กรกฎาคม 2556 ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานระดับดีเด่น : ด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2556  ดูภาพ..
2-4 กรกฎาคม 2556 โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556  ดูภาพ..
27 มิถุนายน 2556 โครงการ น้องใหม่ วัยใส หัวใจสีขาว ดูภาพ..
26 มิถุนายน 2556
การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2556  ดูภาพ..
24 มิถุนายน 2556
โครงการส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างทักษะทางวิชาชีพ  ดูภาพ..
20 มิถุนายน 2556
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556  ดูภาพ..
18 มิถุนายน 2556
โครงการส่งเสริมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2556  ดูภาพ..
12 มิถุนายน 2556
การขอความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์ฯ กับ กรมประชาสัมพันธ์  ดูภาพ..
31 พฤษภาคม 2556
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ดูภาพ..
29 พฤษภาคม 2556
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (ม.ราชภัฏมหาสารคาม)  ดูภาพ..
28 พฤษภาคม 2556 การประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  ดูภาพ..
21 พฤษภาคม 2556
โครงการ แสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี่ QA KM DAY  ดูภาพ..
11 พฤษภาคม 2556 โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดูภาพ..
3 พฤษภาคม 2556 การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554-2555  ดูภาพ..
 22 มีนาคม 2556 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2556  ดูภาพ..
14 มีนาคม 2556 โครงการ "ส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์"  ดูภาพ..
2-6 มีนาคม 2556 การศึกษาดูงานเปิดประตูสู่อาเซียน ณ Vietnam National University  ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2556
การแข่งขันทักษะภาษาและแสดงผลงานของนักศึกษากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2556 การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ม.ราชภัฏมหาสารคาม กับ กลุ่มวังขนาย  ดูภาพ..
15 พฤศจิกายน 2555 เทคนิคการจัดกิจกรรมส่ง เสริมการอ่านของบรรณารักษ์มืออาชีพสู่อาเซียน  ดูภาพ..
9 พฤศจิกายน 2555 การเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
   
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences