At first page Next page

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2558
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC01564
DSC01565
DSC01566
DSC01567
DSC01568
DSC01569
DSC01571
DSC01572
DSC01574
DSC01575
DSC01576
DSC01577
DSC01580
DSC01581
DSC01582
DSC01584
DSC01591
DSC01593
DSC01594
DSC01595
DSC01596
DSC01599
DSC01600
DSC01601

กลับหน้าหลัก