At first page Next page

โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อติดตามผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00462
DSC00463
DSC00465
DSC00470
DSC00471
DSC00472
DSC00473
DSC00475
DSC00478
DSC00479
DSC00480
DSC00482
DSC00483
DSC00485
DSC00486
DSC00487
DSC00488
DSC00490
DSC00491
DSC00492
DSC00494
DSC00498
DSC00499
DSC00503

กลับหน้าหลัก