Previous page Next page

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ทักษะการคิดฯ
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ Auditorium Room 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC07510
DSC07511
DSC07512
DSC07513
DSC07518
DSC07522
DSC07527
DSC07528
DSC07529
DSC07530
DSC07531
DSC07533
DSC07534
DSC07535
DSC07536
DSC07537
DSC07540
DSC07542
DSC07543
DSC07544
DSC07546
DSC07548
DSC07550
DSC07551

กลับหน้าหลัก