At first page Next page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมงานประเพณีกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดป่าวังเลิง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

DSC00981
DSC00983
DSC00986
DSC00987
DSC00988
DSC00991
DSC00992
DSC00993
DSC00994
DSC00995
DSC00996
DSC00997
DSC00998
DSC00999
DSC01001
DSC01002
DSC01004
DSC01005
DSC01007
DSC01008
DSC01009
DSC01010
DSC01011
DSC01012

กลับหน้าหลัก