At first page Next page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
Big Cleaning Day และทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2560
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (ห้อง 510 ที่นั่ง) ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC01790
DSC01792
DSC01797
DSC01799
DSC01801
DSC01803
DSC01806
DSC01810
DSC01812
DSC01817
DSC01819
DSC01821
DSC01825
DSC01827
DSC01829
DSC01833
DSC01837
DSC01840
DSC01849
DSC01856
DSC01870
DSC01878
DSC01888
DSC01894

กลับหน้าหลัก