At first page Next page

โครงการนิทรรศการภาพถ่ายพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
ครั้งหนึ่งในชีวิต ข้าฯ ขออาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน
"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9"
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง) อาคารศูนย์การเี่รียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
และ นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4
เป็นประธานในพิธีปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก