At first page Next page

ราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนครั้งที่ 1
"นำเที่ยวตักสิลานคร"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่นายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก