Previous page Next page

ราชภัฏตักสิลา ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
การแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีนครั้งที่ 1
"นำเที่ยวตักสิลานคร"
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่นายกรัฐมนตรี
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562
DSC04563
DSC04564
DSC04565
DSC04566
DSC04567

กลับหน้าหลัก