Previous page At last page

โครงการการพัฒนาทักษะนักศึกษาศตวรรษที่ 21
และคุณลักษณะ 4 ประการ ก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ
การเตรียมตัวทำงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทสยามเจมส์กรุ๊ป
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562 DSC04563 DSC04564  

กลับหน้าหลัก