At first page At last page

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในหัวข้อ "การพัฒนาทักษะชีวิตลดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน"
วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พันตรี ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ เป็นวิทยากร

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก