At first page At last page

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมจันทร์เจ้าขา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการองค์กร การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมและข้อราชการต่าง ๆ ของทั้งสองหน่วยงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกัน

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก