Previous page At last page

โครงการ "พัฒนาการบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement Plan" ปีการศึกษา 2562
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี ผศ.ดร.กุณฑีรา อาษาศรี รองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เป็นวิทยากร

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553    

กลับหน้าหลัก