Previous page At last page

การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง กรรมการ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ กรรมการและเลขานุการ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี ยีมิน ผู้สังเกตการประเมิน

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555

กลับหน้าหลัก