หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เรื่อง Super IS สร้างพลังความสำเร็จพิชิตงาน
ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน พ.ศ. 2559
ณ Auditorium Room 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC06956
DSC06958
DSC06961
DSC06963
DSC06964
DSC06967
DSC06968
DSC06970
DSC06971
DSC06973
DSC06974
DSC06975
DSC06976
DSC06977
DSC06978
DSC06980
DSC06981
DSC06982
DSC06983
DSC06984
DSC06985
DSC06986
DSC06987
DSC06988

กลับหน้าหลัก