การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
(หน่วยเลือกตั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC08605
DSC08606
DSC08607
DSC08609
DSC08613
DSC08614
DSC08616
DSC08618
DSC08624
DSC08626
DSC08627
DSC08628
DSC08629
DSC08630
DSC08631
DSC08632
DSC08634
DSC08636
DSC08638
DSC08639
DSC08641
DSC08642
DSC08643
DSC08645

กลับหน้าหลัก