คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดประชุมการปฐมนิเทศอาจารย์ ประจำปี 2557
วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

20140827_131437
20140827_131449
20140827_131455
20140827_132654
20140827_132658
20140827_132701
20140827_132710
20140827_132713
20140827_132719
20140827_132725
20140827_132729
20140827_132749
20140827_132752
20140827_132753
20140827_140051
20140827_140055
20140827_140106
20140827_140108

กลับหน้าหลัก