At first page Next page

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาใหม่ จากแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC_0491
DSC_0492
DSC_0493
DSC_0496
DSC_0498
DSC_0500
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0505
DSC_0507
DSC_0508
DSC_0511
DSC_0514
DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0521
DSC_0523
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0526
DSC_0527
DSC_0531
DSC_0532

กลับหน้าหลัก