Previous page Next page

บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต และนักศึกษาใหม่ จากแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC_0534
DSC_0535
DSC_0536
DSC_0538
DSC_0542
DSC_0543
DSC_0550
DSC_0552
DSC_0557
DSC_0560
DSC_0561
DSC_0562
DSC_0566
DSC_0577
DSC_0579
DSC_0581
DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
DSC_0589
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0593
DSC_0596

กลับหน้าหลัก