At first page Next page

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU)

ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ กลุ่มวังขนาย

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1.พัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน ในการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยที่มาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3.เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

4.เพื่อเป็นแหล่งวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการทำข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณี สาธิตานันต์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทำข้อตกลงกับ

นายอารีย์ ชุ้นฟุ้ง ประธานกรรมการกลุ่มวังขนาย

และนายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกิจการโรงงานน้ำตาลวังขนาย

โดยมี

นายหลี่ เม่า อดีตอธิบดีฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ มลฑลหูหลูเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และ

นายเซี่ย ฝู เกิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก