พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ สำนักพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม
(การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับพระสงฆ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน)
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

DSC05797
DSC05798
DSC05801
DSC05805
DSC05808
DSC05809
DSC05814
DSC05823
DSC05839
DSC05842
DSC05844
DSC05847
DSC05854
DSC05855
DSC05859
DSC05860
DSC05865
DSC05869
DSC05870
DSC05874
DSC05875
DSC05876
DSC05877
DSC05881

กลับหน้าหลัก