โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาจีน (Chinese Center)
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กับ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC_0686
DSC_0687
DSC_0688
DSC_0689
DSC_0697
DSC_0698
DSC_0856
DSC_0932
DSC_0933

กลับหน้าหลัก