คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับสถาบัน)
ประจำปีการศึกษา 2555
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมสร้อยอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC03816
DSC03818
DSC03819
DSC03820
DSC03821
DSC03823
DSC03826
DSC03830
DSC03833
DSC03837
DSC03838
DSC03839
DSC03841
DSC03843
DSC03847
DSC03849
DSC03851
DSC03853
DSC03856
DSC03858
DSC03862
DSC03864
DSC03867
DSC03871

กลับหน้าหลัก