หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จัดโครงการ "เรียนรู้วิถีพ่อ วิถีพอเพียง จากห้องเรียนสู่ชุมชน"
ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ณ ศูนย์ศึกษาระบบนิเวศชุมชน บ้านกุดร่อง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

01
02
03
04
05
07
08
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

กลับหน้าหลัก