คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ
จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางภาษาอังกฤษสู่อาเซียน : TOEIC
วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC02663
DSC02666
DSC02669
DSC02679
DSC02681
DSC02682
DSC02683
DSC02688
DSC02689
DSC02692
DSC02697
DSC02700
DSC02701
DSC02703
DSC02710
DSC02712
DSC02714
DSC02719
DSC02722
DSC02724
DSC02726
DSC02727
DSC02729
DSC02734

กลับหน้าหลัก