Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
พันธกิจ :
  1. แสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
  2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คุณธรรม มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม และสารสนเทศ สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้พัฒนางาน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
  3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึกและความภาคภูมิใจในศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

  4. เรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

  5. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  6. ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความ เข้มแข็งของท้องถิ่น
  7. ศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเผยแพร่ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น
  8. การบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมภิบาลทั่วทั้งองค์กร
  9. ส่งเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสู่องค์กรสีเขียว
 
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถและทักษะในระดับมาตรฐานสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
  2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัฒนกรรม พัฒนาภูมิปัญญาไทยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาท้องถิ่น
  3. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาไทย
  4. เพื่อพัฒนาการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
  5. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข้งและยกระดับคุณภาพทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
  6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวตามหลักธรรมภิบาล
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences